金融工具及/或交易产品或将带来高风险,由于其价值和价格可能出现不可预测的市场波动,由此产生的损失可能会超过您的初始投资。金融工具及/或产品的过往表现并不代表其未来表现。因此,在与我们进行任何交易之前,请确保您充分了解相应金融工具及/或产品的交易风险,并务必阅读我们网站上的Thỏa Thuận Khách Hàng风险披露通知以便了解更多信息。

Thường xuyên xem xét lại quá trình phát triển bền vững

Thực hiện theo các hướng dẫn của Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (GRI) để xác định và xem xét các vấn đề bền vững chính yếu và đánh giá tác động đáng kể về kinh tế, môi trường và xã hội đối với hoạt động kinh doanh của công ty.

Đánh giá chuyên sâu

Có ba bước để đánh giá tính trọng yếu: xác định, ưu tiên và xác minh

Xác định

Tiến hành nghiên cứu và phân tích các
tiêu chuẩn để xác định tác động

Ưu tiên

Sự tham gia của các yếu tố bên trong
và bên ngoài của việc phân tích

Xác Minh

Quản lý cấp cao cùng tham gia để
xác minh thêm

Biểu đồ đánh giá mức độ trọng yếu

Về Xã Hội
Về Kinh Tế
Về Môi Trường

Những Vấn Đề Và Hạng Mục Quan Trọng

Về Xã Hội
Những Vấn Đề Chính Nội Dung Thảo Luận
Giáo Dục Tài Chính Phổ Quát Cung cấp các nguồn giáo dục tài chính, nâng cao kiến thức tài chính và giúp khách hàng của chúng tôi trở thành những nhà đầu tư hiểu biết và có trách nhiệm.
Công Việc Thiện Nguyện Tin tưởng vững chắc vào tầm quan trọng của việc đóng góp cho cộng đồng bằng công tác từ thiện.
Quyền Riêng Tư Và Bảo Vệ Dữ Liệu Chúng tôi cam kết duy trì tính bảo mật và an toàn của thông tin cá nhân, chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng một cách công khai, minh bạch và an toàn.
Về Kinh Tế
Những Vấn Đề Chính Nội Dung Thảo Luận
Chống Tham Nhũng Quy Trình Tuân Thủ Chống Hối Lộ Và Tham Nhũng, được tuần thủ bởi tất cả nhân viên và đối tác kinh doanh.
Dạo Đức Kinh Doanh Doo Prime điều hành hoạt động kinh doanh của mình một cách chính trực và công bằng, và chọn lọc các công ty có đạo đức kinh doanh tương tự làm đối tác kinh doanh.
Giao Dịch Công Bằng Các nguyên tắc về sự liêm chính và giao dịch công bằng được xem như là nguồn tài sản quan trọng nhất và do đó chúng tôi đã tạo dựng được danh tiếng tốt.
Về Môi Trường
Những Vấn Đề Chính Nội Dung Thảo Luận
Tài chính xanh Doo Prime hỗ trợ một nền kinh tế xanh và bền vững. Chúng tôi tích cực thúc đẩy sự phát triển hơn nữa của thị trường tài chính xanh toàn cầu.
đầu tư có trách nhiệm Doo Prime đã thực hiện một số biện pháp văn phòng xanh, bao gồm việc chuyển giao tài liệu bằng điện và tái chế chất thải, cũng như lồng ghép tinh thần bảo vệ môi trường vào các hoạt động hàng ngày của mình.
các biện pháp văn phòng xanh Doo Prime đã thực hiện một số biện pháp văn phòng xanh, bao gồm việc chuyển giao tài liệu bằng điện và tái chế chất thải, cũng như lồng ghép tinh thần bảo vệ môi trường vào các hoạt động hàng ngày của mình.

在 Doo Prime 仅需一个账户即可投资证券、期货、货币对、贵金属、大宗商品及股票指数,极速交易超过 1 万个差价合约产品 ,轻松穿梭 6 大市场,把握全球机遇

Khách Hàng Toàn Cầu

200,000+

Công Cụ Giao Dịch

10,000+